Registracija Zaboravljena lozinka?

Na osnovu odredaba Zakona o igrama na sreću (Objavljen u 'Sl. listu RCG', br. 52 od 2. avgusta 2004, 'Sl. listu Crne Gore', br. 13 od 18. decembra 2007, 40/11, 61/13), privredno društvo “Vezuv” doo iz Podgorice, zastupano po izvršnom direktoru Mitrović Željku, je donijelo dana 11.05.2016. godine

OPŠTA PRAVILA UČESTVOVANJA U IGRAMA NA SREĆU PUTEM INTERNETA


OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Opštim pravilima učestvovanja u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu Vezuv d.o.o. putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja – Interneta (u daljem tekstu: Opštim pravilima) utvrđuju se i regulišu ugovorni odnosi između Vezuv d.o.o. (u daljnjem tekstu: priređivač) i fizičke osobe registrovane kao učesnika u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja – Interneta (u daljem tekstu: igrač).

Član 2

Ugovorni odnosi između priređivača i igrača stupaju na snagu uspješnim zaključenjem registracije kroz koju igrač prihvata ova Opšta pravila, odnosno ukoliko igrač već ima kreiran virtuelni račun kod priređivača za priređivanje neke druge igre na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (igranja na daljinu), prihvatanjem ovih Opštih pravila, bez posebne registracije. Ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana ga može otkazati. Registrovani igrač prihvata ova Opšta pravila činom pristupa svom korisničkom računu.

Član 3

Ova Opšta pravila i pravila pojedinačnih igara, te zakonski propisi kojima se uređuje područje priređivanja igara na sreću, čine cjelokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu putem Interneta.


DEFINICIJE POJMOVA

Član 4

U smislu ovih Opštih pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Igranje putem interaktivnih komunikacijskih kanala (on-line igranje) - jeste učestvovanje u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu putem interneta ili drugih interaktivnih kanala ili uređaja, putem kojih igrač može odigrati igru samostalno u interakciji sa sistemom, bez neposrednog predstavnika priređivača.

Sistem priređivanja - jeste računarski sistem ili sistem računara priređivača pomoću kojih se igra priređuje, a uključuje operativne sisteme i aplikacijsku programsku podršku.

Korisničko ime - jeste jedinstvena kombinacija znakova (naziv) pod kojom sistem evidentira igrača, a zajedno s lozinkom koristi se za pristup sistemu priređivanja.

Lozinka - jeste kombinacija cifara i slova koja predstavlja potvrdu identiteta igrača prilikom pristupa i korišćenja sistema priređivanja.

Korisnički račun - jeste jedinstveni virtuelni račun igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sistemu priređivanja. Unutar korisničkog računa evidentiraju se sve finansijske transakcije i transakcije igara kao i svi podaci i parametri koje je igrač dostavio pri registraciji ili naknadno promijenio.

Tekući račun - jeste transakcijski bankovni račun igrača na koji se vrše isplate sredstava sa njegovog korisničkog računa.

Bonusi - predstavljaju sredstva za promociju igara koje dodjeljuje priređivač na korisnički račun igrača. Bonusi se mogu koristiti samo za uplatu igara i ne mogu biti isplaćeni sa korisničkog računa.


REGISTRACIJA IGRAČA

Uslovi za registraciju

Član 5

Za igranje putem interaktivnih komunikacijskih kanala mogu se registrovati samo punoljetne osobe koje posjeduju važeću e-mail adresu i JMBG (jedinstveni matični broj građana).

Postupak registracije

Član 6

Registracija igrača je proces preuzimanja i skladištenja podataka o igraču u računarski sistem priređivanja. U postupku registrovanja igrač je obavezan tačno i u potpunosti popuniti zadati obrazac za registraciju:

  1. LIČNI PODACI: ime i prezime, JMBG, datum rođenja, adresu, mjesto i poštanski broj.
  2. KONTAKT PODACI: korisničko ime, lozinku, e-mail adresa i vremenska zona, telefon.
  3. FINANSIJSKI PODACI: broj tekućeg (transakcijskog) računa za isplate dobitka.

Nakon prvog koraka priređivač identifikuje osobu putem elektronske usluge provjere ličnih podataka i utvrđuje se je li osoba punoljetna fizička osoba. Tek po uspješno završenoj provjeri nastavlja se sa drugim korakom registracije.

Ukoliko igrač već ima otvoren korisnički račun za učestvovanje u drugim igrama na sreću (klađenje na daljinu i sl.) obavlja registraciju po skraćenom postupku, obzirom da je isti već prošao registraciju u skladu sa gore navedenim odredbama i identifikovan je u sistemu priređivača.

U skraćenom postupku, igrač će registraciju izvršiti prihvatanjem ovih Opštih pravila.

Igrač koji ne prihvati ova Opšta pravila ne može se registrovati, odnosno otvoriti korisnički račun za učestvovanje u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu priređivača u skraćenom postupku.


UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNOM

Pristup korisničkom računu

Član 7

Igraču je dozvoljeno da upravlja samo jednim korisničkim računom kojem može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke.

Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku. Igrač sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja korisničkim računom kao i za njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba.

Igrač garantuje i obavezuje se da neće:

Uplate na korisnički račun

Član 8

Novčana sredstva u svrhu uplate igara igrač može uplatiti na korisnički račun podržanim načinima uplate.

Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se evidentiraju na korisničkom računu igrača.

Prilikom uplate sredstava na korisnički račun, priređivač ne naplaćuje naknadu.

Pri uplati podržanim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama, već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.

Uplata igre sa korisničkog računa

Član 9

Uplate za učestvovanje u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu Vezuv d.o.o. putem Interneta primaju se na Internet stranici Priređivača putem koje igrač može u interakciji s ON-LINE sistemom Priređivača odigrati iste. Da bi učestvovao, igrač mora na svom virtuelnom računu najmanje imati iznos u visini najniže uplate za igru. Činom višestruke potvrde uplate igre, igrač potvrđuje svoje učestvovanje u igri. Uplata igre evidentira se kao finansijska transakcija umanjenja stanja korisničkog računa. Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti. Ukoliko igrač raspolaže sredstvima za igru iz različitih izvora (uplate koje je izvršio na korisnički račun, dobici i bonusi), sustav priređivanja prvo će koristiti bonuse, zatim uplaćena sredstva i na kraju sredstva od dobitaka.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U IGRI NA AUTOMATIMA U KAZINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON LINE IGRANJA

Član 10

Pravila pojedinačne igre na automatima u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja su posebno objavljena na Internet stranici Priređivača. U ovom članu propisani su opšti uslovi za učestvovanje. Kod igara koje simuliraju igru na sreću na automatima, ponašanje simulacije mora biti istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću. Za svaku pojedinačnu igru igraču su ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanje probne igre ne smatra se učestvovanjem u pojedinačnoj igri. Uz svaku pojedinačnu Igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, uputstva o načinu odigravanja te ostale detalje vezane uz igru. Raspon cijena za učestvovanje u igri određuje Priređivač. Igrač odabire cijenu pojedinačne igre unutar ponuđenog raspona. Ulog u pojedinačnu igru može se ostvariti prenosom vrijednosti novca u bodove, kovanice, linije, kredite i dr. zavisno o igri, a prema naznačenim odnosima i denominacijama. U sklopu grafičkog prikaza svake pojedinačne igre ispisana je šema dobitnih kombinacija. Rezultat pojedinačne igre prikazuje se u sklopu grafičkog prikaza iste. Igrač stiče pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema šemi dobitnih kombinacija. Dobitak koji igrač ostvari u igri prebacuje se na njegov korisnički račun. U slučaju tehničke neispravnosti sistema poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u toku. U slučaju dobitaka ostvarenih usljed tehničke greške Priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču. Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila). Vrijednost ostvarenih dobitaka na automatima iznosi najmanje 80% od vrijednosti uplata za učestvovanje u igrama. Priređivač zadržava pravo određivanja postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka (npr. jamčeni, progresivni, grupni i dr.).

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U IGRI NA STOLOVIMA U KAZINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON LINE IGRANJA

Član 11

Pravila pojedinačne igre na stolovima u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja su posebno objavljena na Internet stranici Priređivača. U ovom članu propisani su opšti uslovi za učestvovanje. U ovu vrstu igara pripadaju igre koje predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv kazina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima. Za svaku pojedinačnu igru igraču su ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanje probne igre ne smatra se učestvovanjem u pojedinačnoj igri. Uz svaku pojedinačn igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, uputstva o načinu odigravanja igre, šema dobitaka te ostali detalji vezani uz igru. Raspon cijena za učestvovanje u igri određuje Priređivač. Igrač odabira cijenu pojedinačne igre unutar ponuđenog raspona. Ulog u pojedinačnu igru može se ostvariti prenosom vrijednosti novca u bodove, kovanice, linije, kredite i dr. zavisno o igri, a prema naznačenim odnosima i denominacijama. U sklopu grafičkog prikaza svake pojedinačne igre ispisana je šema dobitnih kombinacija. Rezultat pojedinačne igre prikazuje se u sklopu grafičkog prikaza iste. Igrač stiče pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema šemi dobitnih kombinacija. Dobitak koji igrač ostvari u igri prebacuje se na njegov korisnički račun. U slučaju tehničke neispravnosti sistema poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u toku. U slučaju dobitaka ostvarenih usljed tehničke greške, Priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču. Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sistema, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila). Priređivač zadržava pravo određivanja postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka (npr. jamčeni, progresivni, grupni dr.).

Isplata dobitka na korisnički račun

Član 12

Svaki dobitak igrača sistem priređivanja evidentiraće na korisničkom računu istoga. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitaka na korisnički račun igrača. Priređivač zadržava pravo ispraviti finansijsku transakciju isplaćenog dobitka na korisnički račun igrača ukoliko je isplata izvršena na osnovu tehničke greške ili druge pogreške, te izvršiti povrat pogrešno uplaćenih (evidentiranih) sredstava.

Isplata sa korisničkog računa

Član 13

Sa korisničkog računa mogu se isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu. U sredstva raspoloživa za isplatu evidentiraju se dobici. Isplata se obavlja na zahtjev igrača. Minimalni iznos isplate je 5,00EUR-a a ako je za isplatu raspoloživo manje od 5,00EUR-a moguća je jednokratna isplata cijelog iznosa. Sva uplaćena sredstva služe isključivo u svrhu učestvovanja u igri na sreću. Izuzetno, u slučaju da igrač nakon što je uplatio novac za učestvovanje u igri na sreću zatraži isplatu, ista će mu biti odobrena pod uslovom da je u svrhu učestvovanja uplatio određeni iznos u procentu koji odredi Priređivač, osim u slučaju trajnog zatvaranja računa. Prije isplate nekog iznosa s virtuelnog računa priređivač zadržava pravo od igrača zatražiti vidljivu i čitljivu kopiju lične karte, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije. U slučaju protivrječnosti priređivač zadržava pravo eventualne dobitke ne isplatiti igraču.

Korisnički podaci

Član 14

Korisnički podaci obuhvataju lične, kontakt i finansijske podatke navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmjene. U slučaju izmjene korisničkih podataka igrač je obavezan odmah obavijestiti priređivača. U suprotnom, odgovara za sve propuste ili štetu koja je nastala usljed neobavještavanja priređivača o nastalim promjenama. U slučaju da igrač zaboravi lozinku te zatraži promjenu iste, priređivač će poslati e-mail s uputstvima.

Samoisključenje i ograničenja

Član 15

Registrovani igrač može pisanim putem ili elektronskim obavještenjem priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će isključiti igrača iz igre koji je unutar roka od 3 dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem. Opozivanje najvišeg iznos za igru, visine gubitka ili samoisključenja igrač može učiniti pisanim putem ili elektronskim obavještenjem. Prekomjerno klađenje može uzrokovati zavisnost te društvene i socijalne probleme. Ukoliko igrač primijeti da se previše kladi može kontaktirati direktno Priređivača. Priređivač će osigurati igraču mogućnost ličnog isključenja iz igre na određeni vremenski period i to na 1 mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci ili 1 godinu.

Odgovorno priređivanje

Član 16

Priređivač se u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja, obavezuje da će sprovoditi mjere i standarde zaštite igrača od prekomjernog igranja. Samo punoljetnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama. Na Internet stranicama priređivača dostupna je informacija za pružanje pomoći za slučaj nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.

Zatvaranje korisničkog računa

Član 17

Zatvaranje korisničkog računa je isključenje igrača iz sistema priređivanja. Zatvaranje korisničkog računa se isključivo odnosi na učestvovanje u svim igrama na sreću koje Priređivač priređuje putem Interneta. Zahtjev za zatvaranje korisničkog računa igrač može podnijeti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivaču, kao i e-mailom koji će biti objavljen na Internet stranici priređivača. Korisnički račun može se zatvoriti tek kada je iznos na računu 0,00EUR-a. U postupku zatvaranja korisničkog računa, igraču se isplaćuju sredstva raspoloživa za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Opštim pravilima. Jednom zatvoren korisnički račun igrač može ponovo otvoriti isključivo na pisani zahtjev preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivaču, kao i e-mailom na adresu priređivača. Priređivač zadržava pravo da zatvori korisnički račun igrača ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Opštim pravilima ili pravilima pojedinačnih igara te drugim pozitivnim pravnim propisima, kao i u slučaju da mu virtuelni račun ne služi u svrhu učestvovanja u igrama na sreću, već u svrhu polaganja novca i obavljanja drugih transakcija, te u svim ostalim slučajevima koji su protivni svrsi igara na sreću, odnosno u slučaju sumnje u izvršenje krivičnog djela ili u slučaju dobijanja obavještenja nadležnih organa da je krivično djelo izvršeno.

Obavještenja

Član 18

Priređivač će na svojim Internet stranicama istaknuti obavještenja o promjenama u funkcionalnostima korisničkog računa i sistemu priređivanja. Priređivač zadržava pravo da direktno kontaktira igrača u slučajevima važnim za njegovo lično korišćenje sistema. Ako zbog propusta igrača obavještenje ne može biti dostavljeno igraču, a isto je objavljeno na Internetu ili u njegovom korisničkom računu (kao obavještenje ili poruka) smatraće se da je isto dostavljena.

Prihvatanje i objava Opštih pravila

Član 19

Igrač prihvata ova Opšta pravila na Internet stranicama priređivača tokom postupka registracije ili prijave u sistem, klikom na odgovarajuću oznaku pristanka. Prihvatanjem ovih pravila igrač daje izričit pristanak za prikupljanje podataka i njihovu obradu u svrhu učestvovanja u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu Priređivača putem Interneta korišćenjem interaktivnih komunikacijskih kanala. Ukoliko igrač ne prihvati ova Opšta pravila smatra se da isti odustaje od svoje registracije ili prijave u sistem priređivača. Igrač prihvatom ovih Opštih pravila daje pristanak i na sve buduće izmjene, dopune i promjene ovih Opštih pravila. Priređivač se obvezuje na svojim Internet stranicama objaviti svaku važeću verziju Opštih pravila.


ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

Lični podaci

Član 20

Priređivač se obavezuje da će da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o igračima i njihovim korisničkim računima isključivo u svrhu učestvovanja igrača u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu Priređivača putem Interneta. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati s istima u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa te ovim Opštim pravilima. Priređivač preduzima trajne mjere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promjena ili pristupa. Na zahtjev priređivača, u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti, igrač je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Lozinka

Član 21

Igrač se obavezuje da će da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata samo njemu (ona nije poznata niti dostupna priređivaču) te sam snosi i sav rizik njene eventualne zloupotrebe.


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Ova Opšta pravila i sve buduće izmjene i dopune priređivač će objaviti na svojoj Internet stranici.

Član 23

Za sve što izričito nije regulisano ovim Opštim pravilima kao i u slučajevima eventualne zloupotrebe primjenjivaće se pozitivni pravni propisi. U slučaju mogućeg spora koji proizađe iz djelovanja vezanih uz ova Opšta pravila mjesno i stvarno nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Član 24

Ova Pravila stupaju na snagu danom davanja saglasnosti nadležnog državnog organa i danom objave na Internet stranici priređivača, od kojeg dana se i primjenjuju.


U Podgorici,
11.05.2016. godine

Izvršni direktor
Mitrović Željko

leftright